gototopgototop

APSER

Sistema Educatiu

A continuació disposeu d'informació sobre el sistema educatiu que s'aplica a l'escola. Us comentem que els articles es troben redactats en castellà perquè la normativa és espanyola i s'ha transcrit.

Educació Primària

 1. Normativa de primària : ECI-2211
 2. Resum de la normativa de primària
 3. Competències bàsiques
 4. Objectius

Educació Secundària

 1. Normativa d'ESO : ECI-2220
 2. Resum de la normativa d'ESO
 3. Competències bàsiques
 4. Objectius

Projecte

Funció principal

Servir d'enllaç entre tutors, pares i Junta Directiva de l'APSER i col·laborar amb ells

Objectius

Augmentar el nivell de participació dels pares a l'escola i afavorir la comunicació amb els mestres per així trobar vies de col•laboració en l'educació dels nostres fills.

 • Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells escolars per a captar amb més precisió les problemàtiques, inquietuds i necessitats per adequar-hi la línia de treball de la Junta i així aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares.
 • Afavorir la transmissió d'informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l'objectiu d'afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la vall.
 • Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

calendari

 • Octubre: Elecció de delegats
  Es farà en el sí de la reunió que cada tutor manté, a principi de curs, amb els pares, mares i tutors legals dels alumnes del seu grup. Un delegat n'és des de la seva elecció fins a l'elecció d'un nou delegat (a principi del curs o cicle següent).
 • Durant el curs escolar
  Reunions dels delegats amb la Junta Directiva de l'APSER se'n faran un mínim de tres al llarg del curs escolar:
  • Novembre:
   presentació de delegats i definició pla de treball del curs.
  • Gener:
   recull de propostes, ...
  • Juny:
   avaluació i presentació de propostes pel curs vinent.
  • Reunions dels delegats amb els pares i mares del seu grup-classe o cicle – s'aconsellen dues reunions al llarg del curs, una com a mínim en el primer trimestre. Si es creu convenient es poden fer reunions dels pares d'un mateix cicle.

funcions

 • Servir d'enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d'un grup-classe:
 • Estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació al grup-classe.
 • Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.
 • Fomentar el contacte entre els pares del grup-classe o cicle: organitzar reunions, trobades,...
 • Passar als pares la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l'APSER, Escola,...
 • Col·laborar amb la Junta de l'APSER:
  • En la detecció de necessitats de formació, inquietuds, ... de cares a organitzar una Escola de Formació de Pares més a mida de tots.
  • En la detecció de problemes que calgui traslladar a l'Equip Directiu, al Consell Escolar,...
  • Formant part de les comissions de treball que aquesta organitzi (comissió de la festa de Nadal o de la de fi de curs,...) o buscant pares que hi vulguin col·laborar.
 • Assistir a les reunions de la Junta Directiva de l'APSER quan se'ls convoqui o sempre que es vulgui.
 • Potenciar la renovació del seu càrrec a principi de curs.
 • Als pares delegats no els hi corresponen:
  • Intervenir en temes personals d'un alumne i/o els seus pares amb el tutor.
  • Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l'educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar.

com es gestionen?

L'interlocutor del delegat a l'escola és el tutor. És a ell a qui ha d'adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el delegat ho posarà en coneixement de la Junta Directiva de l'APSER i es traslladarà la proposta o preocupació a la Direcció de l'escola.